Afkar

STANDAR NILAI DALAM ISLAMOktober 29, 2009 – 10:08 am

(Menimbang Konsep Hasan-Qabîh dan Khayr-Syarr)
Oleh Mohammad Maghfur Wachid
 Pengantar
As-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mengangkat persoalan hasan-qabîh dan khayr-syarr dengan penjelasan dan stressing yang berbeda-beda dalam beberapa karyanya. Dalam Mafâhîm Hizb at-Tahrîr, beliau menjelaskan keduanya dalam konteks kajian analitis atas sifat perbuatan manusia. Dalam hal ini, hasan-qabîh dan khayr-syarr dijelaskan sebagai predikat yang diberikan pada perbuatan manusia, […]

PERSOALAN SEPUTAR MAZHABOktober 29, 2009 – 10:06 am

Oleh M. Shiddiq Al-Jawi
 Pengantar
Umat Islam sering menghadapi beberapa persoalan dan pertanyaan di seputar mazhab (fikih), misalnya:  bagaimana sejarah lahirnya mazhab; apakah bermazhab itu dibolehkan atau tidak; bagaimanakah bermazhab secara benar; apakah Hizbut Tahrir suatu mazhab atau bukan?
Tulisan ini bertujuan menjawab beberapa persoalan seputar mazhab tersebut. Maka dari itu, di sini akan ditelaah kitab Asy-Syakhshiyah […]

PENGARUH FILSAFAT TERHADAP KEMUNDURAN ISLAMOktober 29, 2009 – 10:05 am

Oleh Mohammad Maghfur Wachid
 Pengantar
Lahirnya filsafat di Dunia Islam memang tidak dapat dipisahkan dari tradisi ilmu kalam yang mendahuluinya. Sebelumnya, para mutakallimin memang telah menggunakan mantiq (logika) dalam tradisi kalam mereka, baik untuk membantah maupun menyusun argumentasi. Dalam hal ini, bukti paling akurat dapat dilacak dalam kitab al-Fiqh al-Akbar, karya Abu Hanifah  (w. 147 H/768 M).[1] […]

Menolak Sekularisasi IslamOktober 29, 2009 – 10:03 am

 Oleh: KH. M. Shiddiq Al-Jawi
 Pengantar
Telaah ini akan mengupas kitab Al-Islâm wa Ushûl al-Hukm karya Ali Abdur Raziq (1888-1966) yang terbit di Kairo tahun 1925. Kitab yang terbit setahun setelah runtuhnya Khilafah tersebut intinya menolak Khilafah sebagai bagian ajaran Islam. Bahkan, kata Raziq, Islam berlepas diri dari Khilafah dan umat Islam pun, katanya, bebas menjalankan […]

Menimbang Kembali : MAQASHID ASY-SYARIAHOktober 29, 2009 – 10:00 am

 Oleh M. Shiddiq Al-Jawi
 Pengantar

Dalam wacana keagamaan modern, istilah maqâshid asy-syarî‘ah sering dilontarkan terutama oleh para cendekiawan Muslim akhir-akhir ini. Istilah ini sebetulnya merupakan istilah lama yang digagas oleh Imam Asy-Syatibi, yang kemudian kembali dipopulerkan. Persoalannya, istilah tersebut tidak hanya sekadar dipopulerkan kembali, tetapi juga diberi muatan makna baru yang berbeda sama sekali dengan apa […]

MENIMBANG KAIDAH SYARIAT;Mâ Lâ Yudraku Kulluhu Lâ Yutraku JalluhuOktober 29, 2009 – 9:57 am

Oleh Drs. Hafizh Abdurrahman, MA
 Pengantar
Pada dasarnya kaidah syariat adalah setiap kaidah yang digali dari nash-nash syariat. Dengan demikian, status kaidah syariat sama dengan hukum syariat yang lain; sama-sama merupakan hukum yang digali dari dalil syariat dan melalui proses ijtihad yang sahih. Disebut sebagai kaidah, karena hukum ini mempunyai posisi sebagai panduan umum, yang padanya hukum-hukum […]

MENIMBANG ‘ILLAT SYAR‘IYYAHOktober 29, 2009 – 9:51 am

Oleh M. Shiddiq al-Jawi
 Pengantar  
Jumhur ulama memandang bahwa Qiyas merupakan salah satu di antara dalil syariat (sumber hukum) yang menduduki martabat keempat setelah al-Quran, as-Sunnah, dan Ijma’. Qiyas digunakan pada suatu fakta jika tidak didapati hukum dari nash-nash al-Quran, as-Sunnah,  atau Ijma’. Jika hukum syariat atas suatu fakta ditetapkan melalui nash dan didasarkan pada suatu ‘illat […]

Membedah Kaidah Syariat:Mâ lâ Yatimmu al-Wâjibu illâ bihi fa Huwa WâjibOktober 29, 2009 – 9:49 am

  Pengantar
Kaidah Mâ lâ Yatimmu al-Wâjibu illâ bihi fa Huwa Wâjib sesungguhnya adalah salah satu kaidah kulliyah yang populer di kalangan para ulama dan tercantum dalam kitab-kitab ushul maupun fikih mereka. Kaidah ini juga dibahas dalam kitab Asy-Syakhsiyyah al-Islamiyyah (III/36-38) karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir, tahun 1953. Tulisan ini merupakan telaah […]

MEMAHAMI SYUBHAH DALILOktober 29, 2009 – 9:48 am

Oleh Shiddiq al-Jawi
  Pengantar
            Pembahasan dalil syariat merupakan pembahasan penting dalam fikih dan ushul fikih, karena dalil syariat merupakan landasan hukum syariat (al-hukm asy-syar‘î). Dalil bagaikan pondasi sebuah rumah atau akar sebuah pohon. Manakala sebuah rumah dibangun tanpa pondasi atau sebuah pohon tidak mempunyai akar yang dalam, niscaya rumah atau pohon itu akan mudah roboh. Demikian […]

MELURUSKAN MAKNA IJTIHADOktober 29, 2009 – 9:46 am

 Oleh Syamsuddin Ramadlan
 Sebagaimana istilah jihad, istilah ijtihad sering mengalami reduksi, bahkan manipulasi. Dengan kata lain, makna hakiki ijtihad sering menjadi sangat bias dan menyimpang jauh. Akibatnya, di antara kaum Muslim, ketika melontarkan suatu pendapat, banyak yang dengan enteng mengklaim bahwa itu adalah ‘ijtihad’-nya; padahal dia jauh dari karakteristik sebagai mujtahid. Ini tidak lain karena ada […]

MAKNA-MAKNA LITERAL Dalam al-QuranOktober 29, 2009 – 9:45 am

             Berargumentasi (istidlâl) dengan dalil-dalil al-Quran dan as-Sunnah adalah berargumentasi dengan menggunakan nash-nash keduanya.  Dengan demikian, agar mampu berargumentasi dengan al-Quran dan as-Sunnah, seseorang terlebih dulu harus memiliki kemampuan untuk memahami nash (teks), yaitu memahami kata-kata yang digunakan dalam nash (teks) tersebut dan macam-macamnya.  Memahami kata berarti pula memahami petunjuk-petunjuk (dalâlah) yang bisa ditangkap dari […]

ISLAM DENGAN SYARIAHOktober 29, 2009 – 9:43 am

 Oleh: Arief B. Iskandar
            Tahun ini dunia perbukuan nasional ‘diramaikan’ oleh terbitnya sebuah buku berjudul, Islam Tanpa Syariat:  Menggali Universalitas Tradisi. Buku yang diterbitkan oleh PT Grafindo yang bekerjasama dengan sejumlah LSM ini merupakan rangkuman hasil ceramah cendekiawan Inggris asal Pakistan bernama Ziauddin Sardar di berbagai tampat di Indonesia, yang kedatangannya disponsori oleh British Council.

ILMU DAN TSAQAFAHOktober 29, 2009 – 9:41 am

Oleh M. Shiddiq Al-Jawi
          Salah satu kekeliruan terbesar di kalangan umat Islam adalah anggapan bahwa berbagai pengetahuan khas Barat seperti ilmu politik dan ekonomi sama universalnya dengan sains dan teknologi, yaitu bisa berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja.

ANTARA TAFSIR DAN TAKWILOktober 29, 2009 – 9:39 am

Oleh Shiddiq al-Jawi
 Konsep tafsir dan takwil sangat perlu diketahui umat Islam, sebab al-Quran sebagai pedoman hidup tidak mungkin dipahami, kecuali dengan tafsir dan takwil. Dengan memahami konsep keduanya, pada gilirannya umat akan dapat mengamalkan al-Quran dalam kehidupan.

ANTARA FIKIH DAN SYARIAT ISLAMOktober 29, 2009 – 9:37 am

  Oleh Syamsuddin Ramadlan
Banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang Barat kafir untuk menghancurkan Islam. Salah satunya adalah dengan membedakan istilah fikih dengan syariat. Fikih dianggap relatif dan nisbi, sedangkan syariat dianggap mutlak dan permanen. Fikih dianggap tak lebih sebagai interpretasi manusia atas syariat—yang banyak dipengaruhi oleh latar belakang ideologi dan kondisi sosio-psikologisnya—dan bukan syariat itu sendiri. […]

Ambiguitas Feminisme; Antara Fakta dan KlaimOktober 29, 2009 – 9:30 am

 Ada di antara kaum Muslim/Muslimah yang percaya bahwa feminisme merupakan solusi untuk mengatasi subordinasi perempuan oleh laki-laki akibat ketidaksetaraan jender. Bagaimana Islam memandang feminisme? Telaah Kitab kali ini membahas sebagian gagasan di seputar feminisme dalam buku yang berjudul, Perempuan, Feminisme, dan Islam karya Ismail Adam Patel.

Akhlak Dan Kebangkitan UmatOktober 29, 2009 – 9:27 am

 Dalam salah satu masterpiece-nya, kitab Nizhâm al-Islâm, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, menjelaskan persoalan di seputar akhlak pada salah satu bahasannya. Ini tentu saja bukan hal yang luar biasa, karena akhlak memang sering—bahkan terlalu sering—dikaji oleh kebanyakan para ulama saat ini. Yang luar biasa dari paparan beliau dalam masalah akhlak ini, sebagaimana juga dalam sejumlah masalah lain, […]

50.000 Murtad dalam Dua TahunOktober 29, 2009 – 9:23 am

 Oleh: Adian Husaini
 Di Iran, Kristen mampu memurtadkan 50.000 muslim dalam waktu hanya dua tahun. Di Indonesia, gagasan itu justru ‘dipasarkan’ Muhammadiyah. Baca CAP Adian Husaini ke 59 Koran ?BERITA HARIAN? edisi 15 Juni 2004, yang terbit di Kuala Lumpur, memuat berita kecil yang menarik, berjudul ?50.000 murtad sejak TV Satelit Dilancar?. Berita itu merupakan kutipan […]

Terdapat beberapa kekeliruan manusia abad ini tentang agama, yaitu:Oktober 29, 2009 – 9:23 am

Menurut kebanyakan orang,”agama” (mencari agama yang benar) adalah permasalahan gaib atau sebuah dogma yang tidak bias dibuktikan kebenarannya secara ilmiah atau logika berpikir modern.
Manusia merasa tidak lagi membutuhkan agama karena agama telah kehilangan fungsinya ketika ilmu pengetahuan alam  dan sosial telah berkembang sedemikian pesat. Mereka menyatakan: Pada masa lalu manusia tidak mampu mengungkapkan fenomena-fenomena alam [..0)

Doa-doa Dalam Al Qur’anOktober 28, 2009 – 3:18 pm

1.      “Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. 2:127)
 2.      Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) di antara anak-cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah […]

Iklan

Tulis sebuah Komentar

Required fields are marked *

*
*